Svangerskapspenger når du er frisk, men kan ha helsefarlig arbeidsmiljø (2015)

Hvis en gravid kvinne må slutte i arbeidet fordi hun har en arbeidssituasjon som kan skade fosteret, og hun ikke kan omplasseres til annet arbeid, kan hun ha rett til svangerskapspenger.

Det må gå fram av lov eller forskrift at hun er pålagt å slutte. DERFOR SKAL DU IKKE HA SYKEMELDING! Om du blir syk når du er gravid (hyperemesis, bekkenløsning osv) skal du ha sykemelding.

Slike bestemmelser finnes i arbeidsmiljøloven, luftfartsloven, sjømannsloven og flere andre lover og forskrifter.
Arbeidsmiljøloven har blant annet formål for å sikre helsefremmende arbeidssituasjon som gir trygghet og velferd mot fysiske og psykiske skader for enhver tid i samsvar med utvikling i samfunnet. Loven sier også at arbeidsforholdet må legge til rette til den enkelte forutsetninger og livssituasjon. Forskrift om utførelse av arbeid veileder i kapittel 7 om arbeid med fare for forplantningsskader. Man skal bli kjent med risikoer og påvirkninger og informere om dette og dermed sette i gang verne- og sikkerhetstiltak å unngå skader (f.eks. verneutstyr).

Paragraf 7-3 sier at
«gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at arbeidet kan medføre risiko for forplantningsskade.»
Gravide og ammende arbeidende skal tilrettelegges eller omplasseres ved risiko for forplantningsskader og dette gjelder også menn og ikke-gravide i fertile alder. Tilrettelegging eller omplassering kan iverksette nye verne- og sikkerhetstiltak i følge av arbeidsmiljøloven.

Landbruket omfattes bare av de generelle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven: paragraf 1-4 sier at «virksomhet i landbruket som ikke nytter annen hjelp enn avløserhjelp skal unntas fra loven.». Når det gjelder konkrete krav til arbeidsmiljøet i landbruket, er det altså forskrift om «arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker» som gjelder. Man mener med virksomhet i land- og skogbruk som driver med husdyr, pelsdyravl og gartneri og som ikke sysselsetter arbeidstaker, drives som familiebruk eller har leid hjelp med avløsertilskudd.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har de samme rettighetene på dette området som arbeidstakere.
Svangerskapspenger regnes ut på samme måte som sykepenger, og NAV betaler svangerskapspenger fram til tre uker før termin. Fra da av får du foreldrepenger.
Det er den gravides lege eller jordmor som skal vurdere om det er forhold på arbeidsplassen som kan skade fosteret.
***************
Her har sykepleier Ingunn N. Sørum skrevet om svangerskapspenger vs sykepenger i Facebok juni 2015:
Har der et yrke hvor det er fare for egen eller fosterets helse, SKAL dere ha svangerskapspenger og IKKE sykepenger! Det er ikke mange leger som kjenner til det, og her må dere ta ansvar selv. Det er veldig viktig, for blir dere sykmeldte etter fødsel, risikerer dere å sitte uten inntekt etter å ha «brukt opp» sykmeldingskvoten i svangerskapet.
Legen sitter med sykemeldingsskjema så det er lett for legen å fylle ut, men DERE må ta med og fylle ut søknad om svangerskapspenger .

Skjemaet heter NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser . Dere må også sende med skjema NAV 08-35.01 Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger http://adweblab.com/…/NAV-08-3501bm03-2013-Arbeidsgiver. SAMT likning for de tre siste år (om dere har) – her regnes gjennomsnittet ut.

I år, 2015 teller ikke 2014 med før ’14-likning er offentlig i oktober! Du må før oktober altså sende 2011, 2012 og 2013-likning. I tillegg må regnskapsfører sende med en bekreftelse på arbeidsforhold og hva du jobber med på garden som gjør at du kan søke svangerskapspenger.

Gangen i det er: fyll ut skjema 14-04.10 og ta med til lege/jm for signatur og utfylling.
Om dere lurer på HVA som gjør yrket deres farlig for dere selv eller foster, les DENNE: http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78135

For dere som holder på med kyr, kan jeg nevne kjapt feks fare for klemskader, ugunstige arbeidsstillinger, arbeid med kjemikalier, tunge løft, arbeid alene, dårlig innredet fjøs i forhold til stor mage (fare for fallulykker), høye lyder (traktor/maskiner mm) ++. Legg med de andre skjemaene nevnt i posten over, og sendt alt til NAV. Har du et risky arbeidsforhold, kan dette gjøres så tidlig som uke 6 i svangerskapet. NAV har kort behandlingstid. Vær klar over at du ikke kan utføre noe arbeid i fjøset så lenge du er på svangerskapspenger.

Skjemaer du altså trenger å skaffe/fylle ut er:
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser
NAV 08-35.01 Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger
Utskrift av likning tre siste år.
I tillegg må regnskapsfører eller annen ekstern sende med en bekreftelse på arbeidsforhold og hva du jobber med på garden som gjør at du kan søke svangerskapspenger.
Annen relevant info rundt svangerskapspenger:

Svangerskapspenger/sykmelding/arbeid er likestilt i forhold til opptjening av foreldrepenger. Inntekta di beregnes av gjennomsnittet av de tre siste år med satt likning (dvs den før oktober i år).
Det er samme ordning med avløser under svangerskapspenger som ved sykepenger
Til dere som planlegger graviditet: Det er viktig å tenke på om dere har lik inntekt på gården eller fordeles den riktig ift arbeid

Om kvinnen har hatt lite inntekt kan det være verdt å vurdere å la mannen ta ut all foreldrepermisjonen om han har mest inntekt, og heller fordele arbeidet på gården annerledes i permisjonen.
Det er IKKE krav om dokumentert utgifter til avløsning for å få svangerskapspenger – disse kommer rett fra NAV. DERSOM man ønsker/har fast avløser i all tiden man er under svangerskapspenger eller foreldrepenger kan det lønne seg å la det gå via landbrukskontoret.
**************
Skjema om svangerskapspenger for avløsere osv som mottar lønn hver måned.
Mer info om svangerskapspenger i NAV sin side
Avløsing ved sykdom: Svangerskap/fødsel/omsorgsovertaking. Det kan bli gjeve tilskot til avløysing i periodar der den avløyste får svangerskapspengar, eingongsstønad ved fødsel eller foreldrepengar.

Referanser:
Altinn https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/drive-bedrift/arbeidsforhold/permisjon-ferie/svangerskapspenger/
Arbeidstilsynet. (1986). Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker. Direktoratet for arbeidstilsynet. Hentet fra http://radem.no/dok/publikasjoner/AT-462%20-%202002%20AML%20-%20Jord%20og%20skogbruk.pdf
Arbeids- og sosialdepartementet. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
Arbeidstilsynet. (2013). Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Oslo: Direktoratet for arbeidstilsynet. Hentet fra http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=238100
NAV Svangerskapspenger https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/14-4-svangerskapspenger;cmsnavno_JSESSIONID=-4GOnwBIhQY2jLgHulfJjCZL
Svangerskapspenger vs sykepenger

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *